2013-08-15. Palendrius palieka ses. Violeta ir ses. Greta. Ses. Violeta tarnavo svečiams net 6 metus, ses. Greta - vienerius. Abi seserys uoliai atsidavė šiai tarnystei, kuri pilnai atsiliepia jų pašaukimui. Liekame joms dėkingi už pagalbą ir bendrystę. Jas pakeis trys seserys. Ses. Morta matoma apatinėse nuotraukose, taip pat vyresnioji ses. Loreta ir ses. Danutė. 

 

IMG 0005