EPSN0048

2013-11-01 Mus aplankė Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas. Bendros rekreacijos metu kalbėjo apie dabartinę seminarijos situaciją, klierikų stygiaus priežąstis, lygindamas tarpukario, atgimimo ir dabartinio jaunimo motyvacijas. Be seminarijos rektoriaus pareigų jį paskyrė rūpintis Olandijos lietuvių sielovada, kuriai jis skirs dalį savo laiko. Dėkojame kun. Žydrūnui ir meldžiamės už jo tarnystę.

 EPSN0039EPSN0046