MOZĖTie, kurie meldžiasi, naudodamiesi Dievo tautos liturginių valandų knygomis (brevijoriumi ar „Magnificat“ mišiolėliu), nuo gruodžio 17 iki 23 d. vakaro maldoje ras didžiuosius „O“ priegiesmius, kurių yra septyni. Tai trumpi šūksniai į Mesiją priartėjus didžiajam Įvykiui. Šie priegiesmiai žodžiais išsako gilų Išganytojo atėjimo troškimą, kurio kupina žmogaus širdis, taip pat gilią nuostabą ir žavesį prieš atėjimo įvykį. Ateinantis Išganytojas tituluojamas vardais, paimtais iš Senojo Testamento.

Gruodžio 18 d. 

O Viešpatie, Izraelio namų Valdove, Tu pasirodei Mozei degančio krūmo liepsnoje ir davei jam Įstatymą ant Sinajaus kalno! Ištiesk savo globiančią ranką ir ateik mūsų atpirkti.

O Viešpatie, o Adonai, o Izraelio namų Valdove, tu pasirodei Mozei degančio krūmo liepsnose, nes izraelitų šauksmas ir dejonės pakilo ligi tavęs ir pasiekė tavo ausis. Tu užkalbinai Mozę, sakydamas: „Aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas“, ir nužengei išgelbėti savo tautos iš prispaudėjų rankos, išvedei juos iš Egipto ir parodei, jog prisimeni savo sandorą (plg. Iš 3).

Tu didingai apsireiškei Izraelio namams ant Sinajaus kalno. Trankėsi perkūnija, švytavo žaibai, rago gaudesys buvo toks skardus, kad visi stovykloje buvę žmonės drebėjo (plg. Iš 19, 16). Tu davei Įstatymą, nes tu esi Dievas, kuris išvedė savo tautą iš svetimos žemės, iš vergijos namų. Duodamas Įstatymą, davei moralinius nuostatus, kuriuos turime įgyvendinti veiksmu, mintimis ir žodžiais.

Tu reikalauji iš žmogaus kilti į moralines aukštumas širdimi ir elgsena ir atitikti sandoros esmę. Tu reikalavai šių nuostatų iš savo tautos, nes jie sudarė tavo būties esmę. Kiekvienas izraelitas, laikydamasis šių nuostatų, gali gyventi ir išlikti sandoroje su tavimi.

Tačiau dabar, o Adonai, ateik mūsų vaduoti ne žaibais, gaudesiu, ugnimi ar grasinimais, o nuolankumu. Dabar, o Viešpatie, ateik mūsų ne gąsdinti, o išgelbėti, pats tapdamas gyvu Įstatymu, kuris ateini ne teisti, smerkti, o pasigailėti. Išlaisvink mus iš vidaus, iš vergavimo puikybei. Padėk laikytis Įstatymo iš vidaus, nes žmogaus prigimtis ne daug ką gali.

Tegu tavo mylinti ranka, kuri atrodo silpna, neveiksminga, nejudanti, išlaisvina mus galingiau už fizinę rankos galybę. Ištiesk savo visagales meilės rankas ir ateik mūsų atpirkti!

Br. Lukas Skroblas OSB