KRISTUS AUSRATie, kurie meldžiasi, naudodamiesi Dievo tautos liturginių valandų knygomis (brevijoriumi ar „Magnificat“ mišiolėliu), nuo gruodžio 17 iki 23 d. vakaro maldoje ras didžiuosius „O“ priegiesmius, kurių yra septyni. Tai trumpi šūksniai į Mesiją priartėjus didžiajam Įvykiui. Šie priegiesmiai žodžiais išsako gilų Išganytojo atėjimo troškimą, kurio kupina žmogaus širdis, taip pat gilią nuostabą ir žavesį prieš atėjimo įvykį. Ateinantis Išganytojas tituluojamas vardais, paimtais iš Senojo Testamento.

Gruodžio 21 d.

O patekanti Aušra, amžinosios šviesos spindesy ir teisingumo saule! Ateik ir apšviesk tūnančius tamsoje, mirties ūksmėje.

O dieviškoji Saule, tu esi tobulas Tėvo – amžinosios šviesos – atspindys. Tu esi nesuteptas jo veiklos veidrodis ir jo gerumo paveikslas (plg. Išm 7, 26). Tik tavyje yra tikroji gyvybė ir ta gyvybė yra žmonių šviesa – tu esi tikroji Šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Tėvo niekas niekada nėra matęs, tiktai tu – viengimis Sūnus – Dievas, gimęs iš Tėvo įsčių, gali mums jį atskleisti (plg Jn 1, 4–5; 9; 18).

O teisumo Saule, tegu sklinda tavo gydantys spinduliai ir tegu jie apšviečia mūsų amžiną tamsą, idant bijantys tavo vardo išeitų iš mirties ūksmės, šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo (plg. Mal 3, 20). Leisk sąmoningai suprasti tavo patekėjimo priežastį. Juk „dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.“ (Lk 1, 78– 79)

Ateik ir apšviesk tūnančius tamsoje, išvesk juos iš mirties. Leisk suprasti, kaip tavo atėjimas naikina mirtį? Leis sušukti visu savo gyvenimu: „Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?“ (1 Kor 15, 54 – 55). Ateik ir apšviesk savo dieviškais spinduliais, kad būtume tikri, jog mirtis negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra tavyje, o patekanti Aušra (plg. Rm 8, 38–39).

Br. Lukas Skroblas OSB