Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti

HOMILIJA. Šv. Kazimiero šventė, 2024-03-04

Tėvas Bernardas de la Borderie

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.

Šiais žodžiais apibendrinamas visa Jėzaus žinia, visas Jo mokymas, sakė popiežius Pranciškus. Didžioji meilė reiškia gyvybę už draugus atiduoti, laisvai atiduoti.

Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Jėzus laisvai atidavė savo gyvenimą ir kartu vykdė savo tėvo valią. Jis gyveno tuo, kas mums atrodo paradoksalu: būti tobulai paklusniam ir kartu visiškai laisvam. Šiandien, tai didelis iššūkis pašvęstajam gyvenimui. ...pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu Tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs.

Šventasis Kazimieras buvo labai ištikimas Jėzaus mokinys. Jis nieko nemylėjo labiau už Kristų, nieko nebrangino labiau, nei Jo valios vykdymą. Jo gyvenimas buvo trumpas: jis mirė būdamas dvidešimt šešerių metų. Jam galime pritaikyti šiuos žodžius iš Išminties knygos: Tapęs tobulas per trumpą laiką, jis pasiekė ilgo gyvenimo pilnatvę.

Šv. Kazimieras buvo šventas nes mylėjo. Jis mylėjo ne tik širdimi, bet ir savo protu, ir savo rankomis. Beveik neįtikėtinos jo meilės..., kuria Kazimieras degė visagaliam Dievui, rašė Popiežiaus nuncijus Zacharijas Ferreri, OSB, įpareigotas išnagrinėti šventojo gyvenimą, kad būtų galima jį kanonizuoti.

1984 m. kovo 4 d. homilijoje, minint šventojo Kazimiero penkiąšimtąsias metines, popiežius Jonas Paulius II, komentuodamas šventės liturgijos tekstus, sakė : Apie Kažimierą,...su įsitikinimu galima pakartoti psalmės žodžius : „štai tasai kurs nesuteptas vaikšto, kuris elgias teisingai, kurio širdis kalba tiesą.“, ir popiežius pridūrė: tuo būdu nusakant didelį jo gyvenimo lojalumą. To lojalumo vardan jis – kaip liudija istorikai – nevengdavo paveikti savo tėvą karalių, kai to reikalaudavo teisingumas valdinių atžvilgiu.

Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Šis paklusnumas Dievo valiai ypač išryškėjo per paskutinę jo ligą. Vienas iš rekomenduojamų vaistų nuo tuberkuliozės buvo lytiniai santykiai. Kazimieras kategoriškai priešino šiai "priemonei".

Visada prieš akis turėjo mokinių kojas plaunančio Kristaus paveikslą ir jo žodžius : Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti.

Tapdamas tarnu, Kazimieras tapo vis geresniu savo Mokytoju draugu. Pirma Dievu tarnu: Jo maldos gyvenimas buvo ypač intensyvus. Jo pamaldumas buvo gerai žinomas. Jis buvo Dievo tarnas kartu ir žmonių – , ypač vargšų – , o tai jo amžininkus labai stebino. Todėl žmonės jį vadino "neturtingųjų gynėjų". Rytą jis dalyvaudavo mišiose. diena skirta darbui, o vakaras - rūpinimuisi ligoniais ir vargšais. Tau, viešpatie, tarnauti – tai viešpatauti sakė pradžios malda. Deus...cui servire regnare est.

Kazimieras nesiekė pasinaudoti savo karališkuoju orumu, siekdamas savo interesų. Karališkąjį orumą jis suvokė kaip atsakomybę, kaip pašaukimą būti didžiu pagal Dievą, o tai reiškia būti šventam. Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. Jis buvo autentiškas mokinys Mokytojo, atėjusio ne, kad jam tarnautų, bet kad pats tarnautų. ir kuris sakė: ...kas nori būti pirmas tarp jūsų, bus jūsų vergas.

Trumpai pamąstykime apie mūsų tarnavimą. Kaip tarnaujame savo broliams ir seserims, kokio nusistatymo esame? Ar kaip vyresnysis sūnus palyginime apie sūnų palaidūną, kuris atkirto tėvui: Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Tad pamiršę savo sūnaus garbingumą tampame tik užmokesčio laukiančiu paprastu samdiniais. Taigi teikiamas tarnavimas tampa banaliu mainų objektu, o ne galimybe, proga dovanoti save, dovanoti savo gyvenimą;

Taip pat galime tarnauti kaip rašoma Evangelijoje apie Mortą: Morta uoliai tarnavo Viešpačiui, su atsidavimu. Tačiau jai trūko tam tikros širdies ramybės, širdies tyrumo, kuris yra didžiosios meilės vaisius. Morta dar nebuvo baigusi savo šventumo kelio.

Benediktas XVI savo enciklikoje apie meilę, Deus caritas est, kalba apie nuolankų tarnavimą tokiais žodžiais: Juo daugiau kas nors stengiasi kitų naudai, juo geriau supranta bei į širdį įsideda Kristaus žodžius : „Esame nenaudingi tarnai“ Jis suvokia, jog tą daro ne todėl, kad yra pranašesnis ar našesnis, bet kad tai jam kaip dovaną suteikė Viešpats.

Kažimieras reiškia taikos mylėtojas. Melskime jį, kad Lietuva ir toliau gyventų taikoje. Tegul užtaria jis, kad būtų atkurta taika Ukrainoje ir visur kitur pasaulyje, kur viešpatauja smurtas.