Kaip benediktinai sugrįžo Lietuvon? Didelį vaidmenį suvaidino Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 1989 m. gimęs grigališkojo choralo sąjūdis. Apžvelkime pagrindinius etapus:

Užuomazgos

• 1989 m. birželį Lietuvoje lankosi Le choeur grégorien de Paris - Paryžiaus grigališkasis choras. Jis koncertuoja Vilniaus ir Kauno arkikatedrose bazilikose, užmezga ryšius su Vilniaus arkikatedros chorais - „Cantores chorales capellae S. Casimiri“ ir Jaunimo choru;
• 1989 m. rudenį, du choralo entuziastai, Rolandas Muleika ir Romualdas Gražinis išvyksta į Paryžių mokytis grigališkojo choralo Paryžiaus konservatorijoje pas garsų choralo propaguotoją ir Paryžiaus grigališkojo choro vadovą Louis Marie Vigne. Pusmetį trukusio kurso metu jie lankosi Solesmes St. Pierre (Šv. Petro) benediktinų vienuolyne, kuris yra didžiausias choralo interpretavimo bei mokslinių jo tyrimų autoritetas pasaulyje;
• 1990 m. vasarą abu minėti Arkikatedros chorai, pakviesti Le choeur grégorien de Paris, išvyksta į kelionę po Prancūziją, lankosi Solesmes benediktinų vienuolyne, jo abatas Dom Jean Prou priima R. Gražinį ir D. Juozėną, kurie kviečia Solesmes benediktinus steigti vienuolyną Lietuvoje;
• Nuo 1990 m. rudens R. Gražinis, vėliau kitas choralistas Mindaugas Kubilius veda choralo fakultatyvą Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kur atsiranda būrelis šio giedojimo mėgėjų;
• 1991 m. rudenį pirmieji du jaunuoliai - Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos auklėtiniai - Vilius Sikorskas ir Rimantas Chraptavičius išvyksta į Solesmes siekti benediktiniškojo pašaukimo;
• 1992 m. Lietuvos choralo giedotojų viešnagės Solesmes metu vienuolyne pasilieka Vilniaus choralistas Vytautas Savickis. Tais pačiais metais dėl senyvo amžiaus atsistatydina abatas Dom Jean Prou, jo vieton 1992 m. spalio 2 d. išrenkamas buvęs prioras Dom Philippe Dupont, kuris intensyviai imasi fundacijos realizavimo darbų.

Sprendimas įkurti vienuolyną Lietuvoje, bet kur?

Nuo 1993 metų naujasis abatas kasmet vyksta į Lietuvą - ieško vienuolynui tinkamos vietos, susitinka su vyskupais, seserimis benediktinėmis, grigališkojo choralo giesmininkais. Aplankoma Liškiava, Palėvenė, Inkūnai, daug kitų gražių ir nuošalių Lietuvos kampelių. Palėvenėje jau pradedami parengiamieji darbai - susitinkama su Panevėžio vyskupu ir parapijiečiais, piešiami pirmieji pritaikymo eskizai. Tačiau abatas kviečiamas aplankyti dar vieną vietą...
Kelmės rajone, važiuojant į Šaukėnus, tolumoje matyti laukų viduryje stūksanti vieniša apleista bažnytėlė. Pasukus į dešinę pro Šaltenius link Šilo Pavėžupio, privažiuojame monumentalią, saikingai modernistinę monolitinio gelžbetonio sienų vienbokštę bažnyčią. Prie šoninių durų sunykęs antkapis - Kristus nudaužytomis rankomis. „Kun. Kazimieras Ambrozaitis, A+A 1859-1947“. Greta - erekcinė lenta, kurioje keista kalba bylojama, kad bažnyčia pašventinta 1938 metais.

Palendriuose

Solesmes benediktinai sutaria vieningai - Palendriai yra geriausia vieta kontempliatyviajam vienuolynui steigti. Nuostabi monumentali gamta - iškilios kalvos, įvedančios į Žemaičių aukštumą, aukštas dangus, Vainagių girios, besitęsiančios ligi Kurtuvėnų, pakraštyje. Po 1994 m. trumpų žvalgytuvių - 1995 m. prasideda konkretūs darbai, entuziastingai palaikomi Kauno arkivyskupo metropolito kardinolo V. Sladkevičiaus, vysk. S. Tamkevičiaus, Kelmės klebono V. Grigaravičiaus, Kelmės rajono mero Z. Mačerniaus, architektės V. Olišauskienės, žemėtvarkininkės R. Parnarauskienės. Grigališkojo choralo giesmininkai pradeda stovyklauti Palendriuose, apsirūpinę prancūziškomis karinėmis palapinėmis, būsimosios fundacijos sėkmei užtikrinti pastato masyvų kryžių - ištikimybės įžadų ženklą.

Duodamas kanoninis leidimas

1995 metais kardinolas V. Sladkevičius išduoda kanoninį leidimą Solesmes benediktinų abatijai steigti vienuolyną Kelmės parapijoje, Palendrių kaime. 1996 m. gruodį Solesmes Šv. Petro abatijos kapitula priima galutinį sprendimą steigti Šv. Benedikto vardo vienuolyną Lietuvoje - Palendriuose. Tuo metu Solesmes vienuoliauja jau keturi lietuviai: broliai Elijas, Raimondas, Jokūbas ir Kazimieras. Perkama ir nuomojama žemė, visiškai pakeičiama bažnytėlės stogo konstrukcija, projektuojamas laikinieji vienuolyno namai (arch. Darius Jakubaus-kas). 1997 08 28 LR Teisingumo ministerija įregistruoja naują Lietuvos religinę bendruomenę - Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną. 1998 metais į tik pastatytą namą (kur dabar svečių namai „Aušros žvaigždė“) atkeliauja fundatoriai - 12 vienuolių: septyni prancūzai, vienas amerikietis ir keturi lietuviai, vadovaujami prioro t. Hervé de Broc. Prasideda naujosios priorijos ora et labora.

Vienuolyno statymas

Buvo nuspręsta naująjį vienuolyną statyti kiek atokiau senosios kun. K. Ambrozaičio bažnytėlės. Šio uždavinio imasi architektai iš Liono. Projekto autoriai: Jean Philippe Ricard, Thierry Rolland, Christian Valentinuzzi ir šiaulietis Darius Jakubauskas. Paprastų formų, bet autentiškos benediktiniškos dvasios projektas vykdomas 1999-2001 metais. Į naująjį vienuolyną Palendrių benediktinai įsikelia jau 2001 metų rudenį.

Vienuolyno bažnyčios konsekracija

2002 metų birželio 7 dieną įvyko iškilminga vienuolyno bažnyčios konsekracija. Dalyvavo Solesmes abatas Dom Philippe Dupont, Apaštališkasis nuncijus Vilniuje arkivysk. Peter Stephan Zurbriggen, Šiaulių ordinaras vysk. Eugenijus Bartulis, daug Lietuvos ir užsienio vyskupų, vienuolių, Lietuvos ir Kelmės visuomenės atstovų. Iškilmingoje liturgijoje kartu su vienuoliais giedojo „Schola Gregoriana Vilnensis“ ir jungtinis Lietuvos choralo giesmininkų choras. Šiuo metu bendruomenę sudaro 14 brolių

Palendrių vienuolyno fundacija