Viešpaties Apreiškimas

HOMILIJA. Viešpaties Apreiškimas – 2024-04-08

Tėvas Bernardas de la Borderie

Vakar šventėme Dievo Gailestingumo sekmadienį. Šiandien – Viešpaties Apreiškimo. Vakar savo dėmesį atkreipėme į Velykų slėpinio išsipildymą, į vaisius, šiandien – į jo pradžią , tarsi į jo sėklą. Švenčiame Dievo Žodžio įsikūnijimo pradžią. Šiandien, Dievas įžengia į pasaulį kaip žmogus, nenustodamas būti Dievu. Jis atėjo į pasaulį per mergelę, o gimdanti mergelė galėjo pagimdyti tik sūnų, kuris buvo Dievas.

Šių dviejų dienų liturginiuose tekstuose daug kalbama apie Šventąją Dvasią. Marijoje per Šventąją Dvasią veikia Dievo galia. Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; Marija, yra kupina malonės, ir tai yra tarsi jos vardas: Malonės pilnoji, tai reiškia Šventosios Dvasios malonės pilnoji. Marija yra ta, kuri tikėjo; per tikėjimą ji tapo Atpirkėjo motina. Marija, ta, kuri klauso ir tiki. Tegul būna man pagal Tavo žodį. Jos aktyvus, misionieriškas tikėjimas, skatino ją "skubiai" eiti tarnauti savo pusseserei Elzbietai ir dalytis jų džiaugsmu. Ir ten ji gieda apie Dievo gailestingumą šiais žodžiais: Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą...(Lk 1, 54).

Visą gyvenimą, jos tikėjimą palaikė ir skatino meilė, o tikėjimas savo ruožtu stiprino jos meilę savo Sūnui ir savo Dievui. Kryžiaus papėdėje atrodė, kad viskas baigta, ir vis dėlto beveik viena, ji išsaugojo savo tikėjimą. Būtent ten ji tampa mūsų motina, taip pat Gailestingumo motina.

Velykų vakarą Jėzus pasirodo savo mokiniams. Vakar dienos Evangelijoje pateikiama šio įvykio istorija. Pirmoji misija, kurią Viešpats jiems patikėjo, buvo gailestingumo misija, kurią jie vykdys vadovaujami Šventosios Dvasios: jis kvėpė į juos ir tarė:„Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Prieš sakydamas šiuos žodžius, Jėzus parodė jiems (savo) rankas ir šoną. Jo kančios žaizdos, ypač pervertos širdies žaizda ir šiandien išlieka begalinės Dievo meilės ženklu ir šaltiniu.

Ši meilė, kurios antrasis vardas yra gailestingumas, kaip sakė šventasis Jonas Paulius II, skleidžiasi po pasaulį kaip du šviesos spinduliai, sklindantys iš Jėzaus širdies ir pavaizduoti Viešpaties prašymu nutapytame paveiksle. Viešpats paaiškino seseriai Faustinai, kad šie du, raudonas ir mėlynas, spinduliai simbolizuoja kraują ir vandenį, apie kuriuos mums pasakoja Jono evangelija: Vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. (Jn 19:34) Kraujas yra naujosios ir amžinosios sandoros kraujas , kuris primena mums Eucharistiją. Vanduo,ypač Jono evangelijoje primena krikštą ir Šventosios Dvasios dovaną.

Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, sakė Marijai Viešpaties Angelas. Ji taip pat nužengė ant kiekvieno iš mūsų (mūsų) krikšto dieną, kaip apaštalas Petras sakė Sekminių dieną susirinkusiai miniai: Atsiverskite ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. (Apd. 2, 38)

Mūsų pašaukimas yra toks: tęsti Įsikūnijimo slėpinį kiekviename iš mūsų. Tai reiškia Šventajai Dvasia veikiant, leisti Dievo žodžiui, tam tikra prasme, įsikūnyti mumyse, kad galėtume sakyti su šventuoju Pauliumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. (Gal. 2, 20) Bet kad tai įgyvendintume, turime pasiimti Mariją pas save, kaip tai padarė šventasis Jonas Evangelistas po to, kai Jėzus jam pasakė: Štai tavo motina", o Marijai: Štai tavo Sūnus.

Marija kaip niekas kitas patyrė Dievo gailestingumą ir dalyvavo jo apreiškime, patirdama savo Sūnaus kančią. Ji lydi mus įvairiais keliais gailestingumo, kuris ne tik atleidžia nuodėmes, bet ir atsiliepia į visus žmogaus poreikius. Tegul Švenčiausioji Mergele Marija padeda mums tapti gailestingais žmonėmis, nes Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. (Mt 5,7)